ΕΡΜΗΣ: Πρότυπο Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών με ISO 27001

Νέα πρωτιά για τον ΕΡΜΗ: Είναι το πρώτο και το μοναδικό Κέντρο Λήψης Σημάτων στην Ελλάδα πιστοποιημένο από την TUV Hellas κατά ISO/IEC 27001, το μοναδικό διεθνές πρότυπο με δυνατότητα επιθεώρησης, η οποία καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

Η πληροφορία είναι αποφασιστικής σημασίας για τη λειτουργία, ακόμα και την επιβίωση ενός Κέντρου Λήψης Σημάτων. Η πιστοποίηση της Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός Α.Ε. – ΕΡΜΗΣ κατά ISO/IEC 27001 βοηθά την εταιρεία να διαχειριστεί και να προστατεύσει τα πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία που περιέχουν πληροφορίες.

Το πρότυπο ISO/IEC 27001 είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να διασφαλίζει την επιλογή επαρκών και ισορροπημένων ελέγχων ασφαλείας, βοηθώντας τον επιχειρηματικό οργανισμό να προστατεύσει τα δεδομένα και τις πληροφορίες που παράγει και αποθηκεύει καθημερινά, ώστε να τον εμπιστεύονται απόλυτα τα ενδιαφερόμενα μέρη και κυρίως οι πελάτες του.

Με την απόκτηση του ISO/IEC 27001 ο ΕΡΜΗΣ:

  • Πιστοποιήθηκε – μέσω ενός ανεξάρτητου φορέα – για την πραγματοποίηση, με τον κατάλληλο τρόπο και σύμφωνα με το πρότυπο, όλων των εσωτερικών ελέγχων της Εταιρείας, ικανοποιώντας τους Εταιρικούς στόχους και στρατηγική
  • Αναδεικνύει αφενός την δέσμευση της Διοίκησης της Εταιρείας για την Ασφάλεια πληροφοριών, αφετέρου την ορθότητα των οργανωτικών και επενδυτικών αποφάσεων και πρωτοβουλιών της
  • Ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις για την εύρυθμη διαχείριση αλλά και Επιχειρησιακή συνέχεια της Εταιρείας
  • Αποδεικνύει ότι, όχι μόνο εφαρμόζει στο ακέραιο τη σχετική νομοθεσία και τους τροποποιητικούς κανονισμούς, αλλά παρακολουθεί την απόδοσή του και βελτιώνεται μέσω τακτικών αξιολογήσεων από ανεξάρτητο φορέα
  • Αναβαθμίζει την αξία όλων των πληροφοριών που αποθηκεύονται, επεξεργάζονται ή επικοινωνούνται μέσω των πληροφοριακών συστημάτων, διασφαλίζοντάς τες απόλυτα.
  • Αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού, στην πληρότητα των συμβατικών υποχρεώσεων ενός Κέντρου Λήψης Σημάτων προτάσσοντας, στους νυν και εν δυνάμει Πελάτες του, την πρωταρχική σημασία που δίνει η Εταιρεία στην Ασφάλεια των πληροφοριών τους.

Ο ΕΡΜΗΣ πλέον, διαθέτοντας το ISO/IEC 27001 εγγυάται:

  • Τη μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας των Συστημάτων του
  • Την ακεραιότητα των Συστημάτων, όσον αφορά την επεξεργασία και τη διατήρηση κάθε πληροφορίας που διακινείται μέσω αυτών

Ο ΕΡΜΗΣ – Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός Α.Ε., με την απόκτηση του ISO/27001, δημιουργεί «Πρότυπο» στα Κέντρα Λήψης Σημάτων στην Ελλάδα και όχι μόνο, για μία ακόμη φορά.

Το θετικό αποτέλεσμα διπλό: Αναβάθμιση του Κλάδου συνολικά, αλλά και παροχή υπηρεσιών μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας και υψηλότερων προδιαγραφών προς τους Πελάτες-Συνεργάτες της, ως έμπρακτη προσαρμογή στην απαιτητική εποχή της Ασφάλειας Πληροφοριών.