Πολιτική Ποιότητας

Η Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός A.E. ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στη βελτίωση της λειτουργίας, αποσκοπώντας πάντα στην ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των Πελατών της,έχει εγκαταστήσει Συστήματα Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις Διεθνών Προτύπων, κατά ISO 9001:2015 για τη διαχείριση και διασφάλιση Ποιότητας, ISO 45001:2018 Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην εργασία, αλλά και ISO 27001:2013 για την Ασφάλεια Πληροφοριών.

Η ενοποιημένη πολιτική ποιότητας της Εταιρείας καλύπτει τη λειτουργία του Σταθμού και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της Επιχείρησης και τις Νομικές και Κανονιστικές Απαιτήσεις της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.

Η ικανοποίηση και η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών, μέσω της εκπλήρωσης καθορισμένων προδιαγραφών ποιότητας και η συνέπεια στις παραδόσεις, αποτελούν βασικές αρχές της Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός A.E. Γενικός στόχος είναι η προσφορά υπηρεσιών στους πελάτες της εταιρείας εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής ωφέλειας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα η εταιρία επιδιώκει:

 • την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη, ώστε να εξασφαλιστεί η διαχρονική του συνεργασία με την εταιρεία
 • τη συνέπεια στην τήρηση των δεσμεύσεων της εταιρείας και την διατήρηση σχέσεων αμοιβαίου σεβασμού τόσο με τους πελάτες, όσο και με τους προμηθευτές της
 • τη συνεχή αναβάθμιση της εταιρείας, για την κάλυψη των αναγκών και προσδοκιών των πελατών, μέσω του σχεδιασμού και της ανάπτυξης νέων προϊόντων/υπηρεσιών και της παροχής εκπαίδευσης στο προσωπικό
 • τη συνεχή βελτίωση των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας – Ασφάλειας Πληροφοριών και της λειτουργίας της Επιχείρησης με την αποτελεσματική χρήση των παρακάτω εργαλείων:
 • Καθορισμός και ανασκόπηση στόχων ποιότητας
 • Ανασκόπηση Διοίκησης
 • Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
 • Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες
 • Συστηματική ανάλυση δεδομένων που προκύπτουν από τα Αρχεία Ποιότητας.

Στα πλαίσια αυτά η Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός A.E. δεσμεύεται:

 • Να τηρεί την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία
 • Να παρέχει ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας και πρόληψη από εργατικούς τραυματισμούς και ασθένειες
 • Να διατηρεί μία μόνιμη επαφή με τον πελάτη και πέραν των συμβατικών της υποχρεώσεων
 • Να παρακολουθεί διαρκώς όχι μόνο τις σημερινές ανάγκες των πελατών της αλλά και τις ανάγκες που πιθανώς πρόκειται να αποκτήσουν στο μέλλον
 • Να υποστηρίζει και να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή και διαβούλευση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και των ενδιαφερομένων μερών, στην υποβολή προτάσεων με σκοπό την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης της επίδοσης της Εταιρείας σε θέματα ποιότητας, υγείας και ασφάλειας στην εργασία
 • Να συμβάλει στην ικανοποίηση του προσωπικού της, ώστε να βελτιστοποιείται η απόδοσή του και να διασφαλίζεται η συνεχή βελτίωση του συστήματος Υγείας και Ασφάλειας και η εξάλειψη των κινδύνων και η μείωση της διακινδύνευσης
 • Για τη διαβούλευση και ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων και των εκπροσώπων των εργαζομένων

Επιπλέον, στη φιλοσοφία και τις αξίες της Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός A.E. εντάσσονται η αποφυγή της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, η συνετή χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων και η υιοθέτηση ασφαλών τεχνολογιών, πρακτικών, διαδικασιών πρόληψης εκτάκτων καταστάσεων και ατυχημάτων, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή για το περιβάλλον, την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και των ενδιαφερομένων μερών.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, έχουν πραγματοποιηθεί στην τεκμηρίωση των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας – Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας όλες οι απαραίτητες αναφορές, μέσω του συστηματικού σχεδιασμού, του ελέγχου των διαδικασιών και της συνεχούς βελτίωσης των δραστηριοτήτων.

Η Διοίκηση δεσμεύεται για την έρευνα, την ανάπτυξη και τη διάθεση των υποδομών και του εξοπλισμού που κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση των εργασιών της εταιρείας. Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας και είναι επιβεβλημένο να συμβάλλει στη διαχείριση της ποιότητας και την επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Για το λόγο αυτό όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, ενημερώνονται σχετικά με το ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης και ενεργούν αποδεδειγμένα σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες, προς όφελος και ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Διαδικασίες, ροές και ενέργειες, οι οποίες δεν εγγυώνται την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί, διακόπτονται άμεσα από τους υπεύθυνους, διεξάγονται αναλύσεις αιτιών και ορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα βελτίωσης.