Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας

Η εταιρεία Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός A.E. ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στη βελτίωση της λειτουργίας, αποσκοπώντας πάντα στην ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των Ενδιαφερόμενων Μερών και Πελατών της, έχει εγκαταστήσει Συστήματα Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις Διεθνών Προτύπων, κατά ISO 9001:2015 διαχείριση και διασφάλιση Ποιότητας, ISO 45001:2018 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία και ISO 14001:2015 Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Η ενοποιημένη πολιτική της Εταιρείας καλύπτει τη λειτουργία της και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της Επιχείρησης καθώς και τις Νομικές και Κανονιστικές Απαιτήσεις της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.

Η ικανοποίηση και η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών, μέσω της εκπλήρωσης καθορισμένων προδιαγραφών, απαιτήσεων συμόρφωσης και η συνέπεια, αποτελούν βασικές αρχές της εταιρείας Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός A.E. Γενικός στόχος είναι η προσφορά υπηρεσιών στους πελάτες της εταιρείας εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής ωφέλειας, καθώς και η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας και η προστασία του περιβάλλοντος.

Πιο συγκεκριμένα η εταιρία επιδιώκει:

 • την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη, ώστε να εξασφαλιστεί η διαχρονική του συνεργασία με την εταιρεία.
 • τη συνέπεια στην τήρηση των δεσμεύσεων της εταιρείας και τη διατήρηση σχέσεων αμοιβαίου σεβασμού, τόσο με τους πελάτες, όσο και με τους προμηθευτές της
 • τη συνεχή αναβάθμιση της εταιρείας, για την κάλυψη των αναγκών και προσδοκιών των πελατών, μέσω του σχεδιασμού και της ανάπτυξης νέων προϊόντων/υπηρεσιών καθώς και της παροχής εκπαίδευσης – ευαισθητοποίησης στο προσωπικό
 • τη διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται με την ποιότητα, την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και το περιβάλλον ως ενιαίο και αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρησιακής και της στρατηγικής της πολιτικής.
 • διαφανή και έγκαιρη αναφορά και διεξοδική διερεύνηση όλων των συμβάντων ποιότητας, ασφάλειας, περιβάλλοντος, ώστε να προσδιοριστούν με ακρίβεια και να εφαρμοστούν με συνέπεια τα κατάλληλα διορθωτικά και προληπτικά μέτρα για την αποφυγή επανεμφάνισης των συμβάντων
 • τη συνεχή βελτίωση των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, Περιβάλλοντος και της λειτουργίας της Εταιρείας με την αποτελεσματική χρήση των παρακάτω εργαλείων:
 • Καθορισμός και ανασκόπηση στόχων Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας, Περιβάλλοντος
 • Ανασκόπηση Διοίκησης
 • Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
 • Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες
 • Συστηματική ανάλυση δεδομένων που προκύπτουν από τα Αρχεία Ολικής Ποιότητας
 • Αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών Πλευρών των δραστηριοτήτων και διεργασιών

Στα πλαίσια αυτά η Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός A.E. δεσμεύεται:

 • Να τηρεί τις κανονιστικές απαιτήσεις και την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία
 • Να παρέχει ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας και πρόληψη από εργατικούς τραυματισμούς και ασθένειες
 • Να διατηρεί μία μόνιμη επαφή με τον πελάτη και πέραν των συμβατικών της υποχρεώσεων
 • Να παρακολουθεί διαρκώς, όχι μόνο τις σημερινές ανάγκες των πελατών της, αλλά και τις ανάγκες που πιθανώς πρόκειται να αποκτήσουν στο μέλλον
 • Να υποστηρίζει και να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή και διαβούλευση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και των ενδιαφερομένων μερών, στην υποβολή προτάσεων με σκοπό την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης της επίδοσης της Εταιρείας σε θέματα ποιότητας, υγείας και ασφάλειας στην εργασία
 • Να συμβάλει στην ικανοποίηση του προσωπικού της, ώστε να βελτιστοποιείται η απόδοσή του και να διασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση του συστήματος Υγείας & Ασφάλειας, Περιβάλλοντος, η εξάλειψη των κινδύνων και η μείωση της διακινδύνευσης
 • Για τη διαβούλευση και ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων και των εκπροσώπων των εργαζομένων
 • Για την προστασία του περιβάλλοντος και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης
 • Τη συνεχή βελτίωση του συστήματος Ολικής Ποιότητας / Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ώστε να βελτιώνεται η περιβαλλοντική επίδοση

Επιπλέον, στη φιλοσοφία και τις αξίες της εταιρείας Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός A.E. εντάσσονται η αποφυγή της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, η συνετή χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων και υιοθέτησης ασφαλών τεχνολογιών, πρακτικών, διαδικασιών πρόληψης εκτάκτων καταστάσεων και ατυχημάτων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή για το περιβάλλον, την υγεία & ασφάλεια των εργαζομένων και των ενδιαφερομένων μερών.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, έχουν πραγματοποιηθεί στην τεκμηρίωση των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας, Περιβάλλοντος όλες οι απαραίτητες αναφορές, μέσω του συστηματικού σχεδιασμού, ελέγχου των διαδικασιών και της συνεχούς βελτίωσης των δραστηριοτήτων.

Η Διοίκηση δεσμεύεται για την έρευνα, ανάπτυξη και διάθεση της υποδομής, καθώς και του εξοπλισμού που κρίνεται απαραίτητα για την υλοποίηση των εργασιών της. Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας και είναι επιβεβλημένο να συμβάλλει στο ενοποιημένο σύστημα διαχείρισης και την επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Για το λόγο αυτό όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, ενημερώνονται σχετικά με το ενοποιημένο σύστημα διαχείρισης και ενεργούν αποδεδειγμένα σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες, προς όφελος και ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Διαδικασίες, ροές και ενέργειες, οι οποίες δεν εγγυώνται την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί, διακόπτονται άμεσα από τους υπεύθυνους, διεξάγονται αναλύσεις αιτιών και ορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα βελτίωσης.