Πολιτική Απορρήτου

Εισαγωγή

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ» (εφεξής «ΕΛΚΕΣ») επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 καθώς και το σχετικό εκάστοτε ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από το οποίο δεσμεύεται πλήρως.

Στην παρούσα Πολιτική οι λέξεις “εμείς”, “εμάς” και “μας” αναφέρονται στον «ΕΛΚΕΣ».

Το Σκέλος Α της παρούσας Πολιτικής ισχύει όταν ο ΕΛΚΕΣ ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας. Το Σκέλος Β της παρούσας Πολιτικής ισχύει ότι ο ΕΛΚΕΣ ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας πελάτη του.

Α ΣΚΕΛΟΣ – Ο ΕΛΚΕΣ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφουμε τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που μπορούμε να επεξεργαστούμε, στην περίπτωση προσωπικών δεδομένων που δεν αποκτήσαμε απευθείας από εσάς, τους τρόπους της συλλογής τους, τους σκοπούς για τους οποίους μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα και τις νομικές βάσεις της επεξεργασίας.

Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριοποίησης του ΕΛΚΕΣ μπορούμε να συλλέγουμε τα εξής προσωπικά δεδομένα:

 • Δεδομένα που απαιτούνται για τη λειτουργία και εκτέλεση της/των σύμβασης/ων στην/στις οποία/ες το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος.
 • Δεδομένα που απαιτούνται για την υποβολή προσφορών στο υποκείμενο των δεδομένων που αποτελεί υποψήφιο συμβαλλόμενο μέρος.

Τα παραπάνω περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα κάτωθι:

 • Δεδομένα ταυτοποιήσεως, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπος γεννήσεως, εθνικότητα και λοιπά δημογραφικά στοιχεία.
 • Δεδομένα που αφορούν σε αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας, τα οποία παρέχονται από χρησιμοποιούμενες συσκευές ή εφαρμογές, όπως διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ip address) καθώς και δεδομένα πλοηγήσεως στο διαδίκτυο (cookies), τα οποία μόνα τους ή συνδυαστικά με μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας, δύναται να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση προσώπου.
 • Δεδομένα επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό.
 • Δεδομένα οικονομικής και οικογενειακής καταστάσεως, και συγκεκριμένα αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, στοιχεία πιστωτικών καρτών και τρόπους πληρωμής, επάγγελμα και εξαρτώμενα μέλη.

Το είδος και το πλήθος των προαναφερόμενων δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας από εμάς, εξαρτώνται από το είδος της κατά περίπτωση άμεσης ή έμμεσης σχέσης μας με το υποκείμενο των δεδομένων και την παρεχόμενη υπηρεσία μας.

Τα προαναφερόμενα δεδομένα συλλέγονται με τους εξής κατά περίπτωση τρόπους:

 • Από τις παντός είδους συμβάσεις που συνάπτουμε είτε με τα ίδια τα υποκείμενα των δεδομένων είτε με τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, με τα οποία τα υποκείμενα των δεδομένων σχετίζονται αμέσως ή εμμέσως.
 • Από εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για την παροχή των υπηρεσιών μας.
 • Από τηλεφωνικές κλήσεις ή από ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 • Από cookies ή από την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας.

Εάν η επεξεργασία των προαναφερόμενων δεδομένων θεμελιώνεται στη συγκατάθεση, εμείς εφαρμόζουμε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη νόμιμη λήψη αυτής της συγκατάθεσης.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τα ανωτέρω, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους εξής σκοπούς:

 • Για την εκτέλεση των παντός είδους συμβάσεων που συνάπτουμε.
 • Για τη διερεύνηση της πιθανότητας/δυνατότητας κατάρτισης και σύναψης σύμβασης στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.
 • Για την ικανοποίηση/τεκμηρίωση διαφόρων αιτημάτων στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.
 • Για την προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων και υπηρεσιών μας.
 • Για τη συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις μας.
 • Για την εκπλήρωση των εννόμων συμφερόντων μας.
 • Για τη νομική και δικαστική προστασία μας.

Οι νομικές βάσεις της επεξεργασίας των δεδομένων εκ μέρους μας είναι είτε διαζευκτικά είτε σωρευτικά, η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, η εκτέλεση σύμβασης στην οποία το υποκείμενο είναι συμβαλλόμενο μέρος, η συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις μας, η εκπλήρωση των εννόμων συμφερόντων μας και η διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου.

Αποδέκτες των δεδομένων

 • Οι αρμόδιοι για την εκάστοτε επεξεργασία υπάλληλοί μας οι οποίοι δεσμεύονται με ρήτρες εχεμύθειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
 • Φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία εκάστοτε αναθέτουμε την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό μας στο πλαίσιο των συμβάσεων που συνάπτουμε. Τα πρόσωπα αυτά είναι «εκτελούντα την επεξεργασία» και δεσμεύονται έναντί μας με ρήτρες εχεμύθειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
 • Τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα που έχουν αδειοδοτηθεί και λειτουργούν νομίμως, προς το σκοπό της εκτέλεσης συμβάσεων ή συναλλαγών.
 • Εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές και φορείς στο πλαίσιο των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών τους προς το σκοπό συμμόρφωσής μας με έννομες υποχρεώσεις μας ή/και εκπλήρωσης εννόμων συμφερόντων μας.
 • Εταιρείες οικονομικών συμβούλων και ορκωτών ελεγκτών στο πλαίσιο των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών τους και προς το σκοπό της εκπλήρωσης των εννόμων συμφερόντων μας.
 • Εργαζόμενοί μας, προμηθευτές μας, συνεργάτες μας προς το σκοπό εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών μας έναντι των πελατών μας.
 • Πάροχοι υπηρεσιών και ασφαλιστικές εταιρίες προς το σκοπό εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών μας έναντι των πελατών μας.
 • Η Αστυνομία, η Πυροσβεστική καθώς και η εκάστοτε αρμόδια Αρχή προς το σκοπό εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών μας έναντι των πελατών μας καθώς και προς το σκοπό της διαφύλαξης του ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου.

Διαβίβαση σε χώρες εκτός Ε.Ε.

Δεν διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα σε χώρες εκτός Ε.Ε. Αν, παρά ταύτα, χρειαστεί να προβούμε σε τέτοια διαβίβαση, τούτη θα λάβει χώρα, μόνο εφόσον (σωρευτικά): α) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει “απόφαση επάρκειας” όσον αφορά τους νόμους περί προστασίας δεδομένων σε κάθε μία από τις χώρες αυτές ή εφόσον συμφωνούνται με τον φορέα που εδρεύει σε τρίτη χώρα τυποποιημένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ρήτρες προστασίας, β) το υποκείμενο των δεδομένων έχει ενημερωθεί ειδικά και έχει παράσχει την προς τούτο τη ρητή συγκατάθεσή του και συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

Διάρκεια διατήρησης και διαγραφή των δεδομένων

 • Διατηρούμε τα δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν.
 • Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης, τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη μας έως τη συμπλήρωση του κατά νόμο χρόνου γενικής παραγραφής ήτοι για χρονικό διάστημα έως είκοσι (20) ετών από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της σχετικής σύμβασης.
 • Ειδικά, όμως, οι ηχογραφημένες κλήσεις που πραγματοποιούμε προς τον σκοπό εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών μας έναντι των πελατών μας διαγράφονται μετά την πάροδο ενός (1) έτους.
 • Εάν έως τη λήξη του ως άνω χρόνου βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες στην οποία εμείς είμαστε διάδικοι, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος της τήρησης των δεδομένων θα παρατείνεται έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης.
 • Σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης, τα προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται για διάστημα έως τα πέντε (5) έτη από τη συλλογή τους που αποτελεί τον κατά νόμο προβλεπόμενο χρόνο παραγραφής της εξωσυμβατικής ευθύνης.
 • Τα δεδομένα θα τηρούνται για βραχύτερο ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με τα ανωτέρω σε περίπτωση που τέτοιο διάστημα προβλέπεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Τα δικαιώματά σας

Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζουμε τα δικαιώματα που διαθέτετε βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, επειδή ορισμένα από τα δικαιώματα αυτά είναι πολύπλοκα σας συνιστούμε να ανατρέξετε και στα άρθρα 12 – 23 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679.

Τα κύρια δικαιώματά σας είναι τα εξής:

 • Δικαίωμα πρόσβασης. Έχετε το δικαίωμα να επιβεβαιώσετε εάν επεξεργαζόμαστε ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα και, όπου συμβαίνει, πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα μαζί με ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες. Αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των σχετικών προσωπικών δεδομένων και τους αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων.
 • Δικαίωμα διόρθωσης. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν ανακριβή προσωπικά σας δεδομένα και, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, να συμπληρώσουμε όλα τα ατελή προσωπικά σας στοιχεία.
 • Δικαίωμα διαγραφής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Το δικαίωμα αυτό δεν ικανοποιείται εάν η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση άσκηση ή υποστήριξη εννόμου συμφέροντός μας ή για τη συμμόρφωσή μας με έννομες υποχρεώσεις μας.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Το δικαίωμα αυτό δεν ικανοποιείται εάν η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση άσκηση ή υποστήριξη εννόμου συμφέροντός μας ή για τη συμμόρφωσή μας με έννομες υποχρεώσεις μας.
 • Δικαίωμα φορητότητας. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας. Η άσκηση αυτού του δικαιώματος δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία μας.
 • Δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στο μέλλον. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας παραμένει ανεπηρέαστη από την ενέργεια αυτή, έως το σημείο ανάκλησης της συγκατάθεσής σας. Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας που ερείδεται αποκλειστικά και μόνο στη βάση της συγκατάθεσης και δεν αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας που λαμβάνει χώρα στη βάση κάποιας ή περισσότερων από τις προϋποθέσεις νομιμότητας της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία.

Άσκηση των δικαιωμάτων σας

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στα κεντρικά γραφεία μας στην Αθήνα, επί της οδού Αίμου 22Α, Τ.Κ. 11855  και ειδικότερα, στο τηλέφωνο +30 210 3425002 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@hellenicstation.gr

Στο πλαίσιο των αιτημάτων σας, οφείλετε να:

 • Μας δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ταυτοποίησή σας, καθώς και να μας προσκομίσετε τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.
 • Μας ενημερώνετε επακριβώς για τις πληροφορίες που αφορά το αίτημά σας.

Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο και της καλής πίστης, να σας απαντάμε σε κάθε σχετικό αίτημά σας εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του. Εφόσον, χρειαστούμε παράταση του ως άνω χρονικού διαστήματος, εξαιτίας της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή λόγω του αριθμού των αιτημάτων που εκκρεμούν, θα σας ενημερώσουμε σχετικά, αμελλητί.

Η προστασία των δεδομένων σας

Εφαρμόζουμε συστήματα διαχείρισης και ασφάλειας των δεδομένων, καθώς και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου, την ασφάλεια της επεξεργασίας και την προστασία των δεδομένων από απώλεια, απαγορευμένη διαβίβαση ή πρόσβαση καθώς και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Β ΣΚΕΛΟΣ – Ο ΕΛΚΕΣ ΩΣ ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Όταν ο ΕΛΚΕΣ συνάπτει συμβάσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο των οποίων έχει την ιδιότητα του εκτελούντα την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό των εν λόγω πελατών του, ο ΕΛΚΕΣ αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις:

 • Να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα βάσει των καταγεγραμμένων εντολών του πελάτη του και βάσει των προβλεπόμενων στη σύμβαση με αυτόν.
 • Να διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.
 • Να εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας έναντι του κινδύνου της απώλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή πρόσβασης σε αυτά, καθώς και κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων να πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και του σχετικού εκάστοτε ισχύοντος Ευρωπαϊκού και εθνικού νομοθετικού πλαισίου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων.
 • Να λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και να επικουρεί τον πελάτη του με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσής του να απαντάει σε αιτήματα για την άσκηση οποιουδήποτε προβλεπόμενου δικαιώματος του υποκειμένου των δεδομένων σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα.
 • Να βοηθά στη διασφάλιση της συμμόρφωσης του πελάτη του, προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει.
 • Κατ’ επιλογή του πελάτη του να διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και να διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή της Ελλάδας απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Να θέτει στη διάθεση του πελάτη του κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσής του προς τις υποχρεώσεις του και να επιτρέπει και να διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον πελάτη του ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον πελάτη του, κατόπιν έγκαιρης προειδοποίησης και επίτευξης συμφωνίας ως προς το χρόνο του εν λόγω ελέγχου.
 • Να τηρεί αρχείο όλων των κατηγοριών δραστηριοτήτων επεξεργασίας που διεξάγονται εκ μέρους της για λογαριασμό του πελάτη του, στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών του, το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 30 παρ. 2 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679.
 • Εάν η αντιληφθεί ή έχει βάσιμες υποψίες ότι έχει λάβει χώρα παραβίαση προσωπικών δεδομένων (ήτοι οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας που επιφέρει την τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, τροποποίηση, μη εξουσιοδοτημένη δημοσιοποίηση, ή πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα), θα ειδοποιήσει σχετικά αμελλητί τον πελάτη του, παρέχοντας επαρκείς πληροφορίες για να επιτρέψει στον πελάτη του να αναφέρει την παραβίαση ή/και να ειδοποιηθούν τα εμπλεκόμενα υποκείμενα δεδομένων, ενώ παράλληλα θα λάβει και εύλογα μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων και για την ελαχιστοποίηση των ζημιών.
 • Εφόσον προσλάβει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία να φροντίζει ώστε τις ίδιες ακριβώς ως άνω υποχρεώσεις να αναλαμβάνει και αυτός, παραμένοντας όμως ο ΕΛΚΕΣ ο ίδιος υπόλογος έναντι του πελάτη του.

 

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Έχουμε ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο +30 210 3425002 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@hellenicstation.gr

Τροποποιήσεις

Αυτή η Πολιτική δημοσιεύθηκε την 25/5/2018.

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε αυτήν την Πολιτική οποτεδήποτε, δημοσιεύοντας τη νέα έκδοσή της στην ιστοσελίδα μας.