Πολιτική Επιχειρησιακής Συνέχειας

Η Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός Α.Ε. έχει αναγνωρίσει τους κινδύνους που απειλούν την αδιάκοπη λειτουργία της και έχει αναλύσει εις βάθος τις δραστηριότητες και τους πόρους που απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ.

Η Διοίκηση της Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός Α.Ε δεσμεύεται, μέσα από την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22301:2019 να:

 • διασφαλίζει την Επιχειρησιακή Συνέχεια κρίσιμων δραστηριοτήτων σε περίπτωση εκδήλωσης απρόοπτων συνθηκών και δυσμενών συμβάντων που δύναται να οδηγήσουν στη μη διαθεσιμότητα αυτών.
 • είναι σε θέση να ενεργοποιήσει σχέδια και στρατηγικές ανάκαμψης σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια
 • ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν απρόοπτα αποδιοργανωτικά συμβάντα και περιστατικά διακοπής τόσο σε λειτουργικό επίπεδο, όσο και στην αξιοπιστία και φήμη της Εταιρείας ενώπιον των πελατών της και λοιπών ενδιαφερομένων μερών
 • βελτιώνει συνεχώς το Εφαρμοζόμενο Σύστημα αξιολογώντας την επάρκεια του και διαγαγόντας ασκήσεις ετοιμότητας σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα
 • την πιστή εφαρμογή των συμβατικών, ρυθμιστικών, κανονιστικών και νομοθετικών απαιτήσεων σχετιζόμενων με την Επιχειρησιακή Συνέχεια καθώς και των απαιτήσεων του διεθνούς προτύπου ISO 22301:2019

Τα οργανωτικά στοιχεία και ενέργειες (Πολιτικές, Διαδικασίες, Σχέδια και Στρατηγικές Επιχειρησιακής συνέχειας, Κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων, Risk Assessments κ.α.) που περιλαμβάνονται και εκφράζονται συνολικά μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας της Εταιρείας έχουν ως αντικειμενικό στόχο:

 • τον καθορισμό και την παρακολούθηση στόχων και δεικτών Επιχειρησιακής Συνέχειας
 • τη συνεχή αξιολόγηση των απαιτήσεων Επιχειρησιακής Συνέχειας της Εταιρείας και των πελατών της
 • τη θέσπιση συγκεκριμένων στρατηγικών ανάκαμψης και τη σύνταξη εφαρμόσιμων σχεδίων αντιμετώπισης περιστατικών Επιχειρησιακής Συνέχειας
 • τον καθορισμό του ελάχιστου αποδεκτού επιπέδου λειτουργίας των κρίσιμων
  δραστηριοτήτων σε περιπτώσεις διακοπής
 • τη διαρκή ενημέρωση όλων των μελών της Εταιρείας για θέματα Επιχειρησιακής Συνέχειας, προκειμένου η Εταιρεία να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει άμεσα, οποιοδήποτε περιστατικό δύναται να επιφέρει διακοπή η δυσλειτουργία σε παρεχόμενη υπηρεσία
 • την πιστή εφαρμογή των συμβατικών, ρυθμιστικών, κανονιστικών και νομοθετικών απαιτήσεων σχετιζόμενων με την Επιχειρησιακή Συνέχεια, καθώς και των απαιτήσεων του διεθνούς προτύπου ISO 22301:2019

Στρατηγικοί Στόχοι Επιχειρησιακής Συνέχειας που έχουν τεθεί:

 • Εξάλειψη αδύνατων σημείων και θωράκιση των επιχειρησιακών διεργασιών, διαδικασιών και δραστηριοτήτων που καθορίζουν την αδιάκοπη παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων υψηλής ποιότητας
 • Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και προώθηση της Επιχειρησιακής Συνέχειας ως διεργασία στη λειτουργία των κρίσιμων προμηθευτών, συνεργατών και υπεργολάβων της Εταιρείας
 • Προστασία και ανάπτυξη της φήμης της Εταιρείας
 • Εξάλειψη τραυματισμών, ατυχημάτων και λοιπών δυσμενών συμβάντων που επηρεάζουν την σωματική & ψυχοκοινωνική υγεία του προσωπικού και των χρηστών των εγκαταστάσεων που διαχειρίζεται η Εταιρεία
 • Διασφάλιση ενός επαρκώς υψηλού επιπέδου ασφάλειας και διαθεσιμότητας πληροφοριών καθώς και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Εξεύρεση καινοτόμων προσεγγίσεων όσον αφορά τις λειτουργίες, προϊόντα και υπηρεσίες μας, την υιοθέτηση προληπτικών πρακτικών για τη άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών και συμβάντα ανωτέρας βίας με τρόπο τέτοιο που να μην επηρεάζεται η συχνότητα και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Προετοιμασία και ετοιμότητα για την άμεση ενεργοποίηση και εφαρμογή των Διαδικασιών και πλάνων Επιχειρησιακής Συνέχειας της Εταιρείας από όλους τους εμπλεκόμενους

Η Πολιτική Επιχειρησιακής Συνέχειας είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω ανάρτησης σε εμφανή σημεία των εγκαταστάσεων της Εταιρείας όπως και στον ιστότοπο της εταιρείας.