Ο ΕΡΜΗΣ συμμορφώνεται με τον κανονισμό GDPR

Η ΕΡΜΗΣ – Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός Α.Ε., είναι το Πρώτο Κέντρο Λήψης Σημάτων στην Ελλάδα, με παρουσία 35 ετών. Οι εγκαταστάσεις και οι χώροι εργασίας της εταιρείας αναβαθμίζονται και εξοπλίζονται με τα πιο πρόσφατα συστήματα ασφαλείας υψηλής τεχνολογίας και κορυφαίο λογισμικό, ενώ το 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων υποστηρίζει όλα τα πρωτόκολλα επικοινωνίας για κάθε συναγερμό.

Η Εταιρεία ΕΡΜΗΣ – Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός, από τον Αύγουστο του 2017, εφαρμόζει με επιτυχία Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για το οποίο πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 27001:2013.

Η Ασφάλεια Πληροφοριών αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα για τον ΕΡΜΗ, ενώ η εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται συνεχώς όλα τα απαραίτητα μέτρα και ενέργειες, προκειμένου να επιτευχθεί το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας και διαθεσιμότητας των πληροφοριακών πόρων του, καθώς και η συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Παράλληλα, ο ΕΡΜΗΣ έχει ήδη εκπονήσει και υλοποιεί σχέδιο οργανωτικών, τεχνικών και διαδικαστικών αλλαγών, για την πλήρη συμμόρφωση του και με τις υποχρεώσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 (GDPR).

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) αποτελεί το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Αντικείμενο του κανονισμού είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προς προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, σε συμμόρφωση με το άρθρο 37 του Κανονισμού, η ΕΡΜΗΣ – Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός Α.Ε. όρισε τον κ. Γεώργιο Θεοφίλη ως Data Protection Officer (Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων), ο οποίος θα αναλάβει όλα τα προβλεπόμενα από το άρθρο 39 του Κανονισμού καθήκοντα.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του νέου DPO, έχουν ως ακολούθως:
Διεύθυνση: Αίμου 22Α, Τ.Κ. 11855 Βοτανικός, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 210 3425002
E-mail: dpo@hellenicstation.gr